EVAPORATIVE COOLING

การใช้หลักการทางธรรมชาติในการปรับอากาศ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้รู้สึกสบายและมีการใช้พลังงานน้อย  คือ  โดยใช้หลักการวิธีการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling)  วีธีการทำความเย็นแบบนี้สามารถให้ประสิทธิภาพได้ดีระดับหนึ่ง  ในการแก้ปัญหาสภาวะอากาศร้อนทำให้เกิดความรู้สึกที่สบาย  เช่น  การอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้น้ำตก  ซึ่งเมื่ออยู่ในบริเวณแหล่งน้ำจะรู้สึกสดชื้นและมีอุณหภูมิต่ำ  ซึ่งบรรยากาศในบริเวณดังกล่าเหมาะกับการพักผ่อนและรู้สึกสบาย

ประโยชน์ในการใช้งานระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ  (Evaporative Cooling)  นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้มากมายแตกต่างกันออกไปมีความคุ้มค่าในการปรับอากาศใช้พลังงานน้อย   มีความสามารถในการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากมาย  เช่น  ใช้ในการปรับอากาศ หรือลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร  ช่วยระบายความร้อน กับเครื่องจักรต่าง ๆ   ใช้ในโรงเรือนเกษตรกรรม  เป็นต้น

หลักการทำงานระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ  (Evaporative Cooling)

เป็นหลักการวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น้ำในการลดอุณหภูมิของอากาศร้อน  หลักการคือ  การแบ่งอนุภาคของน้ำให้มีขนาดเล็ก  มีพื้นที่ผิวมาก  เมื่ออากาศร้อนผ่านพื้นผิวน้ำ อากาศร้อนส่วนหนึ่งจะถูกน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่าดูดความร้อน (Latent Heat) และน้ำบางส่วนได้รับความร้อนกลายเป็นไอ ผลที่ได้ คือ อากาศร้อนอุณหภูมิจะลดลงแต่มีปริมาณไอน้ำในอากาศเพิ่มมากขึ้นและน้ำบางส่วนมีอนุภาคเล็กมากทียังไม่เปลี่ยนสถานะเมื่อสัมผัสความร้อนจะเปลี่ยนเป็นไอได้รวดเร็ว เปรียบเหมือนสภาวะของบริเวณแหล่งน้ำจะรู้สึกเย็น น้ำบริเวณพื้นที่นั้นจะระเหยกลายเป็นไอโดยที่น้ำระเหยจะดึงความร้อนบริเวณใกล้เคียงไปด้วย   จึงทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าบรรยากาศใกล้เคียงกันที่ไม่มีแหล่งน้ำ

 

 

EVAPORATIVE PRE-COOLER FOR ENERGY SAVING

ระบบ Evaporative Pre-cooler ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องควบแน่น ทำให้อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ออกจากเครื่องควบแน่นลดลง ความดันของสารทำความเย็นจึงลดลงด้วย ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง แต่ได้ความเย็นเพิ่มขึ้น อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อภาระการทำความเย็นจึงลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้ระบบ Evaporative Pre-cooler นอกจากนี้ยังยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแผงคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

VENTILATION

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

เพื่อลดอุณหภูมิภายในสถานประกอบการที่ไม่สามารถติดตั้งระบบปรับอากาศได้ ทำให้สภาพแวดล้อมการทางานให้เหมาะกับข้อบังคับของกรมอนามัย และกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น ระบบระบายอากาศ (VENTILATION) คือการถ่ายเทอากาศร้อนหรืออากาศเสียภายในห้องออกภายนอกห้อง และให้มีอากาศบริสุทธิ์กว่าเข้าไปแทนที่ อากาศจะต้องมีการถ่ายเทตลอดเวลา จนอุณหภูมิภายในห้องและภายนอกห้องใกล้เคียงกับ AMBIENT TEMPERATURE ซึ่งการถ่ายเทนี้จะเป็นครั้ง / ชั่วโมง ซึ่งจะเรียกกันเป็น AIR CHANGE สมมติว่า 10 AIR CHANGE ก็คืออากาศภายในห้องทั้งหมดจะถ่ายเทออกภายนอกจำนวน 10 ครั้ง ภายใน 1 ชั่วโมง หรือใช้เวลา 6 นาที ถ่ายเทได้ทั้งหมดห้อง การถ่ายเทอากาศจะใช้พัดลม BLOWER หรือ พัดลม AXIAL FAN , EXHAUST FAN เป็นตัวช่วยระบายออก

Spot cooling system

Principle

Reduce water Temperature by chiller 2 Ton, Target shall be 27  – 30 °C to 5 – 7  °C

Supply water 5 – 7  °C  to EVS Machine

Supply air Temperature At the end of duct 24 -29

Water chiller air cooler

Control PLC and Pump

Tank and pipe with aeroflex

 

We’re select for Cal Pad thickness 100-150 mm

Our chiller Air Velocity is 1.4 m/s

So,We will get 86% saturation efficiency from Cal Pad

Temperature After Pad(Tap) Tap=Tdb – (Tdb-Twb)x saturation efficiency/100)

Tap = 35 – (35-7) x 86 /100 =10.92 °C

 

 

 ระบบควบคุม

ระบบควบคุมมีการออกแบบให้ระบบมีการทำงานอัตโนมัติ

1. ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยการตรวจวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ดังนั้น ที่ความชื้นในอากาศสูง ระบบจึงหยุดทำงานอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงาน

2. ในระบบที่มีเครื่องทำน้ำเย็นหลายเครื่อง บางเครื่องอาจหยุดทำงาน ระบบจะหยุดการจ่ายน้ำเฉพาะเครื่องที่หยุดไปเท่านั้น

3. มีการป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ปั๊มน้ำในกรณีที่น้ำในระบบมีน้อย

4.  Bleed-off อัตโนมัติ

 

ระบบกรองน้ำและ Bleed-off

Evaporative Pre-Cooler จะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการประหยัดน้ำ โดยมีการออกแบบให้มีการกรองสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการอุดตัน และมีการป้องกันการเกิดตะกรันโดยการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำ

  • วาล์วน้ำทิ้งจะทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ด้วย วงจรตั้งเวลาและ ระดับน้ำต้องยังมีระดับสูงกว่า LOW
  • วาล์วน้ำทิ้งจะหยุดทำงานเมื่อระดับน้ำ มีระดับต่ำกว่า LOW ขณะเดียวกัน วาล์วปล่อยน้ำเข้าก็จะเปิดน้ำใหม่ เข้าระบบ
  • ขณะที่ น้ำถูกปล่อยและระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ จนต่ำกว่า sensor pump ปั้มน้ำก็จะหยุดทำงานดึงน้ำสู่รังผึ้ง จนกว่าน้ำใหม่จะถูกปล่อยเข้ามาในระบบจนเต็มเสียก่อน ปั้มจึงเริ่มทำงานอีกครั้ง


 

 

กราฟแสดงค่าพลังไฟฟ้าของ CHILLER No.ACH-3

top

รายงานการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ  NHK SPRING (THILAND) CO.,LTD.

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 102,000 Btu/h

 

1. ผลการตรวจวัดก่อนเปิดระบบ Evaporative Cooling

การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศตามที่แสดง มีวิธีคำนวณค่า KW/TR ของเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

 

อุณหภูมิ

( F )
ความชื้นสัมพันธ์

( % )
ค่า Enthalpy ของอากาศ

( Btu/llb. )
ด้านลมกลับ (Return Air)
ด้านจ่ายลม (Supply Air)
เครื่องปรับอากาศขนาด = 102,000 BTU/H
อุณหภูมิอากาศบริเวณคอยล์ร้อน = 29.80 ˚C
อุณหภูมิปรับตั้ง = 25.00 ˚C
พลังไฟฟ้าที่วัดตรวจได้ (kW) = 10.98 kW
ปริมาณลมที่จ่าย = 3,511 cfm
อุณหภูมิด้านลมกลับ (Return Air) = 24.8 ˚C  76.6   ˚F
อุณหภูมิด้านลมจ่าย (Supply Air) = 17.4 ˚C  63.3  ˚F
หมายเหตุ : ค่า Enthalpy ของอากาศให้หาจาก Psychometric Chart
ความสามารถในการทำความเย็น = 4.50 x cfm x (hR-hS)
= 4.50 x 3,511 x (31.9-26.8)
= 80,577  BTU/H
ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น = kW actual /TR Actual
= 10.98 / (80,577/12,000)
= 1.57  kW/TR

2. ผลการตรวจวัดขณะเปิดระบบ Evaporative Cooling

การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศตามที่แสดง มีวิธีคำนวณค่า KW/TR ของเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

 

อุณหภูมิ

( F )
ความชื้นสัมพันธ์

( % )
ค่า Enthalpy ของอากาศ

( Btu/llb. )
ด้านลมกลับ (Return Air)
ด้านจ่ายลม (Supply Air)
เครื่องปรับอากาศขนาด = 102,000 BTU/H
อุณหภูมิอากาศบริเวณคอยล์ร้อน = 29.80 ˚C
อุณหภูมิปรับตั้ง = 25.00 ˚C
พลังไฟฟ้าที่วัดตรวจได้ (kW) = 10.48 kW
ปริมาณลมที่จ่าย = 3,511 cfm
อุณหภูมิด้านลมกลับ (Return Air) = 24.8 ˚C  76.6   ˚F
อุณหภูมิด้านลมจ่าย (Supply Air) = 16.3 ˚C  61.3  ˚F
หมายเหตุ : ค่า Enthalpy ของอากาศให้หาจาก Psychometric Chart
ความสามารถในการทำความเย็น = 4.50 x cfm x (hR-hS)
= 4.50 x 3,511 x (31.9-25.9)
= 94,797  BTU/H
ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น = kW actual /TR Actual
= 10.48 / (94,797/12,000)
= 1.28 kW/TR
top

สรุปผลการตรวจวัดก่อนและหลังการใช้งานระบบ Evaporative Cooling

จากการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ ขนาด 102,000 Btu/h   จากการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 1.57 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น  เมื่อดำเนินการติดตั้งระบบ  Evaporative Cooling เพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Condensing Unite ของเครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพ       มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 1.28 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น  จากการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64 มีการใช้พลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.55 มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นลดลงร้อยละ 18.48